BIPPiątek, 09.6.2023

Sprawy o charakterze konsumenckim dotyczące zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami

Nazwa sprawy:

Sprawy o charakterze konsumenckim dotyczące zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami

Jednostka odpowiedzialna:

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Zakres świadczonej usługi:

 • udzielanie konsumentom  porad prawnych i informacji prawnej
 • na wniosek konsumentów występowanie  do przedsiębiorców na rzecz ochrony ich interesów
 • pomoc w przygotowaniu pism reklamacyjnych
 • wykonywanie innych zadań określonych w przepisach ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie ul. Papieża Jana Pawła II 9/10 , 62-200 Gniezno

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie pomocy prawnej wraz z kompletem dokumentów dotyczących sprawy (paragony, faktury, umowy, korespondencja prowadzona z przedsiębiorcą).

Opłaty:

Opłat nie pobiera się

Sposób załatwienia sprawy:

Wystąpienie  do przedsiębiorcy  lub odmowa wystąpienia.

Termin załatwienia sprawy:

Wniosek powinien zostać rozpatrzony w terminie 30 dni od jego wpływu do siedziby Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Tryb odwoławczy:

brak

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 lutego 2017r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2017.229 ze zm.)

Dodatkowe informacje:

 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela pomocy wyłącznie konsumentom, mieszkańcom Powiatu Gnieźnieńskiego
 • konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca
  z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą
 • Rzecznik występuje do przedsiębiorcy po uprzednim wyczerpaniu przez konsumenta  postępowania reklamacyjnego
 • Rzecznik nie rozstrzyga spraw i nie prowadzi postępowania dowodowego
 • prowadzona przez Rzecznika interwencja w sprawie nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia

Formularze wniosków i druki do pobrania:

Wniosek o udzielenie pomocy prawnej

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych  osobowych

drukuj:
udostępnij: