BIPPiątek, 09.6.2023

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Nazwa sprawy:

Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Zakres świadczonej usługi:

Rozpatrywanie wniosków spraw z zakresu krajowego transportu drogowego, diagnostyki pojazdów oraz ośrodków szkolenia pojazdów

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

 • składanie dokumentów - pokój: 0.12 (parter)
 • godziny przyjęć klientów:
 • poniedziałek: 8.00 – 16.00
 • wtorek, środa, czwartek: 7.30 – 15.30
 • piątek: 7.30 – 15.30 - obsługa klienta do godz. 15.00
 • dodatkowe informacje można uzyskać  pod nr  tel. 61 424 07 06

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
 • załączniki do wniosku:
 • oświadczenie członków organu zarządzającego  osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną
  lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji
 • oświadczenie osoby zarządzającej  transportem wraz z kopią certyfikatu kompetencji zawodowych
 • dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 5c ust. 2 pkt 2. ustawy
  o transporcie drogowym, tj. posiadania sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego: dysponowanie środkami pieniężnymi
  w gotówce luba na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami; posiadanie akcji, udziałów
  lub innych zbywalnych papierów wartościowych, udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych, własność nieruchomości - 50 000 euro
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji
 • do wszystkich kserokopii dokumentów  należy przedstawić do wglądu ich oryginały
 •  istnieje konieczność okazania dowodu osobistego osoby załatwiającej sprawę

Opłaty:

 • za udzielenie licencji – od 800 do 1000 zł. Opłatę należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
  BNP PARIBAS POLSKA S.A.
  08 1600 1462 1747 8730 4000 0001
 • płata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł .Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja Starosty Gnieźnieńskiego – udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, bądź odmowa udzielenia licencji.

Termin załatwienia sprawy:

Udzielenie lub odmowa udzielenia licencji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku. W należycie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia terminu o kolejny miesiąc.

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, parter – hol główny, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku  lub przesłać pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10,  62-200 Gniezno.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami,
- Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym,
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeksu postępowania administracyjnego,
- oraz przepisy wykonawcze.

Dodatkowe informacje:

W przypadku zmiany danych zawartych w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę jej treści, nie później niż w terminie 28 dni od dnia
ich powstania.

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij: