BIPCzwartek, 08.6.2023

Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób

Nazwa sprawy:

Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Zakres świadczonej usługi:

Rozpatrywanie wniosków spraw z zakresu krajowego transportu drogowego, diagnostyki pojazdów oraz ośrodków szkolenia pojazdów

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

 • składanie dokumentów - pokój: 0.12 (parter)
 • godziny przyjęć klientów:
 • poniedziałek: 8.00 – 16.00
 • wtorek, środa, czwartek: 7.30 – 15.30
 • piątek: 7.30 – 15.30 - obsługa klienta do godz. 15.00
 • dodatkowe informacje można uzyskać  pod nr  tel. 61 424 66 61

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy
  lub osób
 • załączniki do wniosku:
 • Oświadczenie następujących osób lub informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa umyślne w dziedzinach określonych
  w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009:
 • członek organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową
 • prowadzącej działalność gospodarczą  -
  w przypadku innego przedsiębiorcy,
 • zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego przedsiębiorstwem w imieniu przedsiębiorcy
 • oświadczenie osoby zarządzającej  transportem wraz z kopią certyfikatu kompetencji zawodowych
 • oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną
 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w ustawie o transporcie drogowym, lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi rzeczone warunki
 • dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 7 Rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, tj. posiadania sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego: sprawozdanie finansowe, gwarancja bankowa, ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej; na I pojazd 9 000 euro, II i kolejny 5 000 euro
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia
 • do wszystkich kserokopii dokumentów  należy przedstawić do wglądu ich oryginały
 •  istnieje konieczność okazania dowodu osobistego osoby załatwiającej sprawę

Opłaty:

 • za udzielenie zezwolenia – 1000 zł
 • za każdy zgłoszony we wniosku pojazd pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty za wydanie zezwolenia
 • za każdy wypis z zezwolenia wydany do każdego zgłoszonego we wniosku pojazdu  pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty za wydanie zezwolenia. Opłatę należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
  BNP PARIBAS POLSKA S.A.
  08 1600 1462 1747 8730 4000 0001
 • opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
  oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł.Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja Starosty Gnieźnieńskiego – udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu  wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób oraz wydanie wypisu lub wypisów z zezwolenia, w ilości odpowiadającej liczbie zgłoszonych pojazdów samochodowych, bądź odmowa udzielenia zezwolenia.

Termin załatwienia sprawy:

Udzielenie lub odmowa udzielenia zezwolenia następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku. W należycie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia terminu o kolejny miesiąc.

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, (parter) w godzinach tj. 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10,  62-200 Gniezno

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami,
- Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym,
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeksu postępowania administracyjnego,
- oraz przepisy wykonawcze.

Dodatkowe informacje:

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydawane jest na czas nieokreślony. W przypadku zmiany danych zawartych w zezwoleniu, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę jej treści, nie później niż w terminie 28 dni od dnia
ich powstania. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na obszarze kraju. Po uzyskaniu zezwolenia przedsiębiorca zobowiązany jest przedłożyć wykaz pojazdów.

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij: