BIPWtorek, 30.5.2023

Wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób

Nazwa sprawy:

Wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Zakres świadczonej usługi:

Rozpatrywanie wniosków spraw z zakresu krajowego transportu drogowego, diagnostyki pojazdów oraz ośrodków szkolenia pojazdów

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

 • składanie dokumentów - pokój: 0.12 (parter)
 • godziny przyjęć klientów:
 • poniedziałek: 8.00 – 16.00
 • wtorek, środa, czwartek: 7.30 – 15.30
 • piątek: 7.30 – 15.30 - obsługa klienta do godz. 15.00
 • dodatkowe informacje można uzyskać  pod nr  tel. 61 424 66 61

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób
 • załączniki do wniosku:
 • dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 7 Rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, tj. posiadania sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego: sprawozdanie finansowe, gwarancja bankowa, ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej; na I pojazd 9 000 euro, II i kolejny 5 000 euro
 • wykaz pojazdów
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia
 • do wszystkich kserokopii dokumentów  należy przedstawić do wglądu ich oryginały
 • istnieje konieczność okazania dowodu osobistego osoby załatwiającej sprawę

Opłaty:

 • za wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia – 11% opłaty jak za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Opłatę należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
  BNP PARIBAS POLSKA S.A.
  08 1600 1462 1747 8730 4000 0001
 • opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł. Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie wypisu lub wypisów z zezwolenia, w ilości odpowiadającej liczbie dodatkowo zgłoszonych pojazdów samochodowych, bądź decyzja o odmowie wydania wypisu lub wypisów z zezwolenia.

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie lub odmowa wydania dodatkowego wypisu następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dnia od dnia złożenia kompletnego wniosku. W należycie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia terminu o kolejny miesiąc.

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Gnieźnie (parter) w godzinach 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10,  62-200 Gniezno.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (L 300/51)
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t. j. Dz.U.2016.1907 ze zm.)
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku (t. j. Dz.U.2017.1257 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U.2013.713)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.2013.916)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783 ze zm.)

Dodatkowe informacje:

-

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij: