BIPPoniedziałek, 27.3.2023

Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy

Nazwa sprawy:

Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Zakres świadczonej usługi:

Wydawanie prawa jazdy po raz pierwszy, po zdanym egzaminie państwowym.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

 • składanie dokumentów - pokój: 0.12 (parter)
 • godziny przyjęć klientów:
 • poniedziałek: 7.30 – 17.00
 • środa: 7.30 – 14.30
 • wtorek, czwartek, piątek: 7.30 – 15.00

Wymagane dokumenty:

 • wniosek
 • załączniki:
 • orzeczenie lekarskie
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli kandydat na kierowcę nie ukończył 18 lat
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów
  z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba
  z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie
  o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie
  z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016.2046 t.j. ze zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny
  - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej
 • oryginał potwierdzenia opłaty
 • dokument tożsamości do wglądu

Opłaty:

Za wydanie prawa jazdy pobierana jest opłata w wysokości 100,50 zł.

Opłaty można dokonać:

 • kartą płatniczą na stanowisku, przy którym załatwiana jest sprawa (pobierana jest prowizja 2 zł)
 • przelewem na konto Starostwa Powiatowego
  w Gnieźnie, nr rachunku: BNP PARIBAS POLSKA S.A.
  08 1600 1462 1747 8730 4000 0001
 • gotówką w punkcie wyznaczonym w budynku Starostwa Powiatowego

Sposób załatwienia sprawy:

Dokument wydaje się wnioskodawcy, w zależności od określonego w podaniu sposobu przekazania: bezpośrednio za pokwitowaniem lub za pośrednictwem poczty w terminie 2 dni od daty otrzymania prawa jazdy od producenta.

Termin załatwienia sprawy:

Okres od złożenia kompletnej dokumentacji do wydania nowego prawa jazdy nie powinien być dłuższy niż 30 dni.

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (parter), w godzinach: 7.30–15.30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno.

Podstawa prawna:

 • Ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. 2017.978 t.j. ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2017.1257 t.j.)

Dodatkowe informacje:

Warunkiem zamówienia prawa jazdy w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych jest dostarczenie dowodu wpłaty do Wydziału Komunikacji i Transportu.

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij: