BIPŚroda, 07.6.2023

Wydanie wtórnika zezwolenia / wtórnika wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób

Nazwa sprawy:

Wydanie wtórnika zezwolenia / wtórnika wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Zakres świadczonej usługi:

Rozpatrywanie wniosków spraw z zakresu krajowego transportu drogowego, diagnostyki pojazdów oraz ośrodków szkolenia pojazdów

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

 • składanie dokumentów - pokój: 0.12 (parter)
 • godziny przyjęć klientów:
 • poniedziałek: 8.00 – 16.00
 • wtorek, środa, czwartek: 7.30 – 15.30
 • piątek: 7.30 – 15.30 - obsługa klienta do godz. 15.00
 • dodatkowe informacje można uzyskać  pod nr  tel. 61 424 66 61

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie wtórnika licencji / wtórnika wypisu z licencji na wykonywane krajowego transportu drogowego rzeczy lub osób
 • załączniki do wniosku:
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie wtórnika
 •  w przypadku gdy wnioskodawca działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela - również pełnomocnictwo
 • do wszystkich kserokopii dokumentów  należy przedstawić do wglądu ich oryginały
 • istnieje konieczność okazania dowodu osobistego osoby załatwiającej sprawę

Opłaty:

 • za wydanie wtórnika zezwolenia z przyczyny zależnej od przedsiębiorcy 25% opłaty za wydanie zezwolenia
 • za wydanie wtórnika zezwolenia z przyczyny niezależnej od przedsiębiorcy 10% opłaty za wydanie zezwolenia
 • za wydanie wypisu z zezwolenia 1% opłaty za wydanie zezwolenia 

Opłatę należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

BNP PARIBAS POLSKA S.A.
08 1600 1462 1747 8730 4000 0001
 • opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) 17 zł

Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób, bądź wtórnika wypisu lub wypisów z zezwolenia, w ilości zgłoszonej we wniosku, bądź decyzja o odmowie wydania wtórników.

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie lub odmowa wydania wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób, bądź wtórnika wypisu lub wypisów z zezwolenia następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
W należycie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia terminu o kolejny miesiąc.

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta  Starostwa Powiatowego w Gnieźnie (parter)   w godzinach 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10,  62-200 Gniezno.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (L 300/51)
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t. j. Dz.U.2016.1907 ze zm.)
 •  Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku (t. j. Dz.U.2017.1257 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U.2013.713)
 •  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.2013.916)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U.2015.783 ze zm.)

Dodatkowe informacje:

-

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij: