BIPPiątek, 09.6.2023

Wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego

Nazwa sprawy:

Wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego

Jednostka odpowiedzialna:

Specjalista ds. zarządzania ruchem na drogach

Zakres świadczonej usługi:

Wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego

Miejsce załatwienia sprawy:

Powiatowy Zarząd Dróg

Al. Reymonta 32, 62-200 Gniezno, I piętro pokój nr 4

tel.: 61 424 66 86

e-mail: drogi@powiat-gniezno.pl

godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 07.00 – 15.00

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego
 • załączniki do wniosku:
 • w przypadku gdy wnioskodawca działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela - również pełnomocnictwo
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia
 • do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały
 • istnieje konieczność okazania dowodu osobistego osoby załatwiającej sprawę.

Opłaty:

 • zezwolenie na okres miesiąca – 200 zł
 • zezwolenie na okres 6 miesięcy – 400 zł
 • zezwolenie na okres 12 miesięcy – 1200 zł
 • zezwolenie na okres 24 miesięcy – 2000 zł

Opłatę należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Gnieźnie                                                        08 1600 1462 1747 8730 4000 0001

 • opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł

Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja Starosty Gnieźnieńskiego - wydanie lub odmowa wydania zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Termin załatwienia sprawy:

W przypadku złożenia kompletnego wniosku – do 3 dni roboczych.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 lipca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2021 poz.450)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd   pojazdów nienormatywnych ( DZU. 2021 poz. 212)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego ( Dz. U. 2021, poz. 315)
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 (Dz.U.2016.1827 ze zm.)   

Dodatkowe informacje:

Zezwolenie jest wydawane na okres miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 24 miesięcy.

Formularze wniosków i druki do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia kat. II

drukuj:
udostępnij: