BIPŚroda, 07.6.2023

Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób

Nazwa sprawy:

Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Zakres świadczonej usługi:

Rozpatrywanie wniosków spraw z zakresu krajowego transportu drogowego, diagnostyki pojazdów oraz ośrodków szkolenia pojazdów

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

 • składanie dokumentów - pokój: 0.12 (parter)
 • godziny przyjęć klientów:
 • poniedziałek: 8.00 – 16.00
 • wtorek, środa, czwartek: 7.30 – 15.30
 • piątek: 7.30 – 15.30 - obsługa klienta do godz. 15.00
 • dodatkowe informacje można uzyskać  pod nr  tel. 61 424 66 61

Wymagane dokumenty:

 • Kserokopia licencji;
 • Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną
  w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie
  z rozkładem jazdy;
 • Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczona linią komunikacyjną i przystankami;
 • Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi;
 • Zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach;
 • Cennik opłat uwzględniający ceny biletów normalnych i ulgowych oraz wykaz osób uprawnionych do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu drogowego;
 • Wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy;
 • Dowód uiszczenia opłaty za zezwolenie;
 • W przypadku gdy wnioskodawca działa przez ustawowego lub statutowego przedstawiciela - również pełnomocnictwo;

Opłaty:

 • Za udzielenie zezwolenia:
 • Tabela opłat

  Okres ważności zezwolenia w latach

  1

  2

  3

  4

  5

  Zezwolenie

  250

  300

  350

  450

  550

 • Dla każdego zgłoszonego pojazdu wydaje się wypis z zezwolenia, za wydanie którego pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty za udzielenie zezwolenia.

Opłatę należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

BNP PARIBAS POLSKA S.A.
08 1600 1462 1747 8730 4000 0001
 • opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
  oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)  17 zł

Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005

Sposób załatwienia sprawy:

 • wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób

Termin załatwienia sprawy:

W przypadku złożenia kompletnego wniosku – do 7 dni

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Gnieźnie  (parter) w godzinach 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10,  62-200 Gniezno.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t. j. Dz.U.2016.1907 ze zm.)
 •  Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku  ( t. j. Dz.U.2017.1257 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 roku w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia  (Dz. U.2014 .961)
 •  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. 2013.916)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827)

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij: