BIPPiątek, 09.6.2023

Wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu, na teren sąsiedniej nieruchomości

Nazwa sprawy:

Wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu, na teren sąsiedniej nieruchomości      

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Architektury i Budownictwa

Zakres świadczonej usługi:

Wydawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu, na teren sąsiedniej nieruchomości w przypadku braku zgody właściciela sąsiedniego budynku, lokalu, sąsiedniej nieruchomości.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Architektury i Budownictwa

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

II piętro, pok. nr 2.22; 2.24; 2.26

tel.: 61 424 07 61; 61 424 07 33; 61 424 07 51

e-mail: architektura@powiat-gniezno.pl

godziny przyjęć klientów: 7:30 – 15:30

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu, na teren sąsiedniej nieruchomości
  • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie

Opłaty:

  • opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości 10 zł
  • opłata skarbowa za pełnomocnictwo 17 zł

Opłatę na przekazie należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie NR BS – Gniezno 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005 lub wpłacić do kasy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie ul. Lecha 6 (w poniedziałki w godz. 8:30-15:00, wtorek - piątek w godz. 8:00-14:00)

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja.

Termin załatwienia sprawy:

W razie nie uzgodnienia warunków, o których mowa w art. 47 ust. 1, właściwy organ – na wniosek inwestora – w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, właściwy organ określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości. 

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Wojewoda Wielkopolski w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji przez strony wynosi 14 dni, odwołanie odbywa się za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego. 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2016.23 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku –  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku - o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 ze zm.)   

Dodatkowe informacje:

Strona ma prawo zrzeczenia się odwołania na podstawie art. 127a § 1,2 oraz art. 130 § 4 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego.

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij: