BIPNiedziela, 28.5.2023

Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Nazwa sprawy:

Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Architektury i Budownictwa

Zakres świadczonej usługi:

Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Architektury i Budownictwa

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

II piętro, pok. nr 2.22

tel.: 61 424 07 33

e-mail: architektura@powiat-gniezno.pl

godziny przyjęć klientów: 7:30 – 15:30

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk ściśle określony przepisami prawa)
 • opinie właściwych miejscowo; zarządu województwa, zarządu powiatu, Wójta/Prezydenta Miasta, lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
 •  mapa/y w skali co najmniej 1:5000 przedstawiająca proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu
 • analiza powiązania z innymi drogami publicznymi,
 • mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,
 • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego z określonym w nim terminie ważności, aktualnym na dzień opracowania projektu budowlanego,
 • oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jako załącznik do projektu budowlanego,
 • w przypadku obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno – budowlanej pierwszej instancji, poza zastrzeżonymi do właściwości Wojewody, projektowanych rozwiązań w zakresie:
 • linii zabudowy lub elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
 • przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, a także połączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego
 • opinia dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej – w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na  obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią,
 • opinia dyrektora właściwej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych,
 • opinia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów,
 • opinia właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej – w odniesieniu do linii kolejowej,
 • opinie innych organów wymaganych przepisami szczególnymi,
 • wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne, w tym:
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na podstawie art.46, ust.4, pkt 9 i ust.4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008.25.150 ze zm.)
 •  pozwolenie wodno-prawne, jeżeli jest wymagane zgodnie z art.122 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo budowlane (Dz.U z 2005.239.2019 ze zm.) – (w zależności od potrzeb),
 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii, w sprawach z zakresu administracji publicznej,
 •  upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora   

Opłaty:

Opłat nie pobiera się.

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja.

Termin załatwienia sprawy:

Okres wydania od złożenia kompletnego wniosku nie dłuższy niż 90 dni.

Decyzja staje się ostateczna po upływie 14 dni od daty potwierdzenia jej odbioru przez ostatnią ze stron postępowania. Strona ma prawo zrzeczenia się odwołania na podstawie art. 127a § 1,2 oraz art. 130 § 4 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego.

Decyzja jest ważna przez okres 3 lat od daty kiedy stanie się ostateczna.

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Wojewoda Wielkopolski w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji przez strony wynosi 14 dni, odwołanie odbywa się za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2015.1590 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2016.23 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku - o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 ze zm.)   

Dodatkowe informacje:

Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta, parter – holl główny, w godzinach urzędowania tj. 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Architektury i Budownictwa

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij: