BIPSobota, 27.11.2021

Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów

Nazwa sprawy:

Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział  Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa

Zakres świadczonej usługi:

Udzielanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów rosnących na gruntach stanowiących własność gminy

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział  Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

 • pokój: 2.19 (II piętro)
 • godziny przyjęć klientów: poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424 07 34

Wymagane dokumenty:

 • wniosek właściciela nieruchomości lub posiadacza nieruchomości z dołączoną zgodą właściciela nieruchomości (spełniający wymagania art. 83 b ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody) wraz z załącznikami:
 • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 kodeksu cywilnego
 • mapka sytuacyjna, z zaznaczonymi wszystkimi drzewami/krzewami znajdującymi się na działce oraz drzewami/krzewami planowanymi do usunięcia
 • projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzewa lub krzewu
 • aktualne fotografie drzew/krzewów przeznaczonych do usunięcia oraz ich najbliższego otoczenia
  (w miarę możliwości)

Opłaty:

Opłaty nie pobiera się.

Sposób załatwienia sprawy:

decyzja administracyjna

Termin załatwienia sprawy:

do jednego miesiąca, a sprawy skomplikowane - nie
później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (parter), w godzinach: 7.30–15.30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Dodatkowe informacje:

-

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych