BIPCzwartek, 08.6.2023

Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

Nazwa sprawy:

Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Zakres świadczonej usługi:

Rozpatrywanie wniosków spraw z zakresu krajowego transportu drogowego, diagnostyki pojazdów oraz ośrodków szkolenia pojazdów

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

 • składanie dokumentów - pokój: 0.12 (parter)
 • godziny przyjęć klientów:
 • poniedziałek: 8.00 – 16.00
 • wtorek, środa, czwartek: 7.30 – 15.30
 • piątek: 7.30 – 15.30 - obsługa klienta do godz. 15.00
 • dodatkowe informacje można uzyskać  pod nr  tel. 61 424 66 61

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o zmianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy
 • załączniki do wniosku:
 • wykaz pojazdów
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia oraz wypisów z tego zaświadczenia
 • do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały
 • istnieje konieczność okazania dowodu osobistego osoby załatwiającej sprawę

Opłaty:

Opłata za zmianę dokumentów:

 • za zaświadczenie 25 zł
 • za każdy wypis z zaświadczenia 10 zł
 • za każdy wypis z zaświadczenia, w przypadku zgłoszenia kolejnego pojazdu niezgłoszonego we wniosku o wydanie tego zaświadczenia 100 zł

Opłatę należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

BNP PARIBAS POLSKA S.A.
08 1600 1462 1747 8730 4000 0001
 • opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
  oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) 17 zł

Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005

Sposób załatwienia sprawy:

 • zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz zmiany wypisu lub wypisów z zaświadczenia, w ilości odpowiadającej liczbie zgłoszonych pojazdów samochodowych
 • decyzja Starosty Gnieźnieńskiego – odmowa zmiany zaświadczenia na potrzeby własne oraz zmiany wypisu lub wypisów z zaświadczenia.

Termin załatwienia sprawy:

W przypadku złożenia kompletnego wniosku – do 7 dni

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Gnieźnie (parter) w godzinach 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10,  62-200 Gniezno.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t.j. Dz.U.2016.1907 ze zm.)
 •  Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku -( t.j. Dz.U.2017.1257 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 lipca 2014 roku w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz. U.2014.961)
 •  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.2013.916)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827)

Dodatkowe informacje:

Zaświadczenie oraz wypis lub wypisy z zaświadczenia wydaje się przedsiębiorcy wykonującemu krajowy niezarobkowy przewóz drogowy osób lub rzeczy (zwany „przewozem na potrzeby własne”), jako działalność pomocniczą w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów:

 • przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij: